Cercador de Col·laboradors

Segons el que preveu l'article 19 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de 2011, de la ciència, la tecnologia i la innovació, estableix que els agents públics de finançament i els seus òrgans, organismes i entitats podran adscriure temporalment, a temps complet o parcial, personal funcionari de carrera que sigui investigador, expert en desenvolupament tecnològic o especialista relacionat amb l'àmbit de la investigació per col·laborar en tasques d'elaboració, gestió, seguiment i avaluació de programes d'investigació científica i tècnica, prèvia autorització dels òrgans competents i de l'entitat en la qual el personal investigador presti els seus serveis.

S'indiquen a continuació els investigadors i experts que col·laboren amb la Divisió de Coordinació, Avaluació i Seguiment Científic i Tècnic en tasques de gestió, seguiment i avaluació de programes d'investigació científica i tècnica, la gestió té atribuïda.

Mostrant 1 - 10 de 284

Abad Santos, Francisco

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Biomedicina (BME).

Acosta Plaza, Eva

Colaboradora de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestora del área científica: Ciencias físicas (FIS).

Acuña Fernández, José Luis

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Ciencias y tecnologías medioambientales (CTM).

Aizpurua Iriazabal, Javier

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Ciencias y tecnologías de materiales (MAT).

Alemán Llansó, Carlos

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Ciencias y tecnologías químicas (CTQ)

Alonso Sáez, Laura

Colaboradora de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.
Gestora del área científica: Ciencias y tecnologías medioambientales (CTM).
Subárea: Ciencia y tecnologías marinas (MAR).

Aloy Torás, Miguel Ángel

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.
Gestor del área científica: Ciencias físicas (FIS).
Subárea: Astronomía y astrofísica (AYA).

Alvar Ezquerra, Jaime

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Estudios del pasado: Historia y arqueología (PHA).

Álvarez Salgado, Xosé Antón

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Coordinador del área científica: Ciencias y tecnologías medioambientales (CTM).

Subárea: Ciencia y tecnologías marinas (MAR).

Álvarez Villamarín, Clara

Colaboradora de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestora del área científica: Biociencias y biotecnología (BIO).

Subárea: Biología integrativa y fisiología (BIF).