Informes de Convocatòries d'Ajuts

L'Agència Estatal d'Investigació ha posat en marxa un pla d'anàlisi de compliment d'objectius de les convocatòries més rellevants i de difusió dels resultats principals.

Aquests informes inclouen una anàlisi en el moment de la resolució de concessió de la convocatòria, i habitualment destaquen informació com:

  • Oferta: particularitats de la convocatòria i quantia.
  • Demanda: ajuts concedits davant de sol·licituds presentades.
  • Taxa d'èxit: ajuts concedits davant de sol·licitats.
  • Beneficiaris: classificats per tipus.
  • Persones implicades: desagregació per sexe, edat o procedència.

Aquests informes inclouen una anàlisi del seguiment després de la finalització de tots els ajuts executats a la convocatòria analitzada. Permeten tenir una visió del compliment dels objectius específics de la convocatòria, a través de lanàlisi dels informes de seguiment finals de cada ajut i dels indicadors de resultat recollits.

Dins aquest apartat incloem qualsevol altre tipus d'informe, principalment els relacionats amb la percepció o la valoració dels ajuts.